Venture capital in Zambia

Union Jack
Dannebrog

Venture capital in Zambia

Show full item record

Title: Venture capital in Zambia
Design & application of an investment framework
Author: Roikjer, Frederik; Hein, Christian S. S.
Abstract: Formålet med dette speciale er at afdække hvordan Venture Capital investeringer i unoterede små- og mellemstore virksomheder i Zambiaoptimalt bør tilgås. Med henblik herpå designes et framework, der skridtvis beskriver processerne. Gennem specialet anvendes den Zambiabaserede investeringsfond Kukula Capital Limited som casevirksomhed. Specialet tager sit udgangspunkt i genereringen af investeringsframeworket som omfatter de tre følgende dele: 1) En analyse af det generelle investeringsklima i Zambia, med særlig fokus på landets institutionelle forhold. 2) Et dybdegående litteraturstudie, der analyserer og diskuterer relevant teoriomhandlende investeringsovervejelser i udviklingslande og i udviklede lande. 3) Et empirisk studie, der gennem interviews og databasegennemgang afdækker den nuværende investeringspraksis i Zambia. I analysen af Zambias investeringsklima konkluderes følgende: Over de sidste 10 til 15 år har Zambia oplevet en stabil økonomisk vækst kombineret med en relativ stabil politisk situation, hvilket overordnet sikrer relevansen i at vurdere mulighederne for Venture Capital-investeringer. Det konkluderes samtidigt, at investeringsklimaet stadig er præget af en stor mængde risiko grundet bland andet institutionel ustabilitet og korruption. Teorien der gennemgås og analyseres i specialets litteraturstudie spænder relativt bredt da processen omkring investeringer i unoterede selskaber er flersidet. Studiet behandler først litteratur omhandlende hvordan potentielle investeringsmuligheder identificeres og hvordan den nødvendige due diligence udføres. Efterfølgende undersøges den værdiansættelses- og finansieringsrelaterede litteratur og denne følges slutteligt op af en gennemgang af teori, der relaterer sig til strukturering og gennemførsel af transaktionen samt de tilhørende forhandlingsmæssige aspekter. Det konkluderes, at den generelt manglende litterære dækning af akkvisitionsspecifikke emner i Zambia, SADC regionen, og udviklingslande, afføder et behov for at lade den konventionelle litteratur, for en større dels vedkommende, udgøre basis for de teoretiske anbefalinger. Det empiriske studie følger og indeholder samme emneinddeling som litteraturstudiet. Via primært en lang række møder og interviews med erfarne og højt rangerende forretningsfolk samt ledende ansatte i offentlige organer i Zambia, dannes basis for forståelse af nuværende praksis indenfor de ovennævnte områder. Det konkluderes, at den investeringsmæssige og finansielle indsigt er meget begrænset i Zambia og at tilgangen til analysen af potentielle investeringer, herunder due diligence processen mangler grundighed og systematik hvorfor nuværende praksis i Zambia ikke er tilstrækkelig til at opnå investeringsmæssig succes fremadrettet. Dog konkluderes det samtidig, at en række forhold benyttet i Zambia, eksempelvis at yde kapitalen som et royaltylån i stedet for egenkapital er relevante for Venture Capital fonde og derfor bør indarbejdes i frameworket. Modellen indbefatter, at rentebetalingen suppleres af variable betalinger beregnet som en på forhånd fastsat procent af virksomhedens omsætning. Dermed bliver frameworket designet ved at samle anbefalingerne fra teorien og empirien. Det konkluderes, at frameworket hovedsageligt skal bero på tilgange beskrevet i litteraturen, men at en række Zambiaspecifikke forhold gør sig gældende og bør inddrages i investeringsprocessen. Frameworket har endvidere en meget høj detaljeringsgrad i alle faser, hvilket har til formål at sikre anvendelighed blandt de lokale medarbejdere, der skal arbejde med frameworket på daglig basis. Blandt de væsentligste elementer inkluderet i frameworkets design er: 1) Brugen af checklister med indbyggede pointsystemer til at vurdere og kvantificere attraktiviteten af de potentielle opkøb i due diligence processen. 2) Brugen af ovennævnte royaltylån som den primære måde at yde kapital på, og udvidelse af denne med en option til at konvertere til egenkapital. 3) En værdiansættelsesmodel der primært bygger på litteraturstudiets anbefalinger, herunder kapitalbaserede- og relative værdiansættelsesmetoder og scenarieanalyse. Samtidig indregnes den bogførte værdi af aktiverne i værdiestimatet, og endeligt benyttes realoptionsteori til at beregne værdien af muligheden for at konvertere royaltylånet til egenkapital. 4) Vigtigheden af i forhandlingssammenhæng at forstå de kulturelle karakteristika ved Zambia herunder det polykroniske og meget afslappede forhold til tid, samt vigtigheden i aldrig at hæve tonen eller udvise irritation over eksempelvis ikke overholdte aftaler. For at teste frameworkets anvendelighed indeholder specialet endvidere to casestudier. Disse udgør to potentielle investeringsmuligheder for Kukula Capital. To fulde investeringsprocesser hvori frameworket applikeres, tester hvorvidt resultaterne kan omsættes til praksis, og hvordan de deri fungerer. Gennem applikationen på de to investeringscases konkluderer specialet, at frameworket på mange måder er anvendeligt, men at det som mange andre frameworks, skal anvendes med en vis grad af fleksibilitet. Dette skyldes, at frameworket ikke til fulde kan tage højde for de individuelle karakteristika som enhver investeringscase vil have. Der kan derfor være behov for at divergere fra den beskrevne kronologi samt at forstå, at visse faser af den samlede proces er overlappende og derfor bør tilgås enten simultant eller via løbende revisioner. Casene skaber videre klarhed over den stærkt begrænsede mængde af data, der foreligger blandt Zambiske virksomheder i segmentet og belyser hvilke krav det stiller til håndteringen af investeringsprocessen samt den store mængde tid og resurser der er forbundet hermed. I specialets diskussionsafsnit belyses bland andet de incitamentskonflikter som den anbefalede royalty lånemodel bibringer, hvor Venture fonden, primært har incitament til at sikre høj omsætning og ikke profitabilitet. Videre problematiseres og diskuteres den høje grad af subjektivitet der er forbundet med den forslåede kvantificering af resultaterne fra due diligence processen. Specialet konkluderer afslutningsvist, at VC fonde, dels qua det store behov for at mitigere risici, skal sikre en hvis investeringsstørrelse for at skabe proportionalitet mellem resourcebehov og de mulige afkast. Dette gør sig også gældende for Kukula som enten bør forhøje deres gennemsnitlige investeringsstørrelser eller gentænke deres tænkte investeringsmetode, da en nedskalering af det opstillede framework ikke vurderes at være nogen anbefalelsesværdig mulighed. Specialet åbner op for mange spændende relaterede aspekter, deriblandt muligheden for at bruge Venture Capital aktivt i ulandbistanden, samt de generelle muligheder for at rejse kapital i Zambia og SADC-Regionen. Specialet er udarbejdet i Lusaka, Zambia, for at sikre størst mulig forståelse for det lokale marked.
URI: http://hdl.handle.net/10417/1105
Date: 2010-07-27
Pages: 398 s.
Files Size Format View
Appendix 6.5 an ... gence Checklist clean.xlsx 108.5Kb Microsoft Excel 2007 View/Open
Appendix 6.7 - BUDSIM clean.xlsx 650.6Kb Microsoft Excel 2007 View/Open
Appendix 7.4.1 ... Checklist - Jabulani.xlsx 108.1Kb Microsoft Excel 2007 View/Open
Appendix 7.4.6 - BUDSIM Jabulani.xlsx 730.5Kb Microsoft Excel 2007 View/Open
Appendix 7.5.1 ... gence Checklist - DGH.xlsx 109.1Kb Microsoft Excel 2007 View/Open
Appendix 7.5.6 - BUDSIM DGH.xlsx 748.7Kb Microsoft Excel 2007 View/Open
frederik_roikjer_og_christian_s_s_hein.pdf 3.510Mb PDF View/Open
IMG_1109.JPG 4.976Mb JPEG image View/Open
IMG_1111.JPG 4.420Mb JPEG image View/Open
IMG_1112.JPG 4.820Mb JPEG image View/Open
IMG_1113.JPG 4.565Mb JPEG image View/Open
IMG_1115.JPG 4.346Mb JPEG image View/Open
IMG_1116.JPG 4.909Mb JPEG image View/Open
IMG_1119.JPG 4.462Mb JPEG image View/Open
IMG_1120.JPG 4.735Mb JPEG image View/Open
IMG_1121.JPG 4.851Mb JPEG image View/Open
IMG_1122.JPG 4.479Mb JPEG image View/Open
IMG_1123.JPG 4.533Mb JPEG image View/Open
IMG_1124.JPG 4.421Mb JPEG image View/Open
IMG_1126.JPG 5.127Mb JPEG image View/Open
IMG_1127.JPG 5.015Mb JPEG image View/Open
IMG_1128.JPG 4.549Mb JPEG image View/Open
IMG_1129.JPG 4.678Mb JPEG image View/Open
IMG_1130.JPG 4.684Mb JPEG image View/Open
IMG_1131.JPG 4.987Mb JPEG image View/Open
IMG_1132.JPG 4.931Mb JPEG image View/Open
IMG_1133.JPG 4.851Mb JPEG image View/Open
IMG_1135.JPG 4.544Mb JPEG image View/Open
IMG_1136.JPG 4.694Mb JPEG image View/Open
IMG_1139.JPG 3.868Mb JPEG image View/Open
IMG_1140.JPG 4.279Mb JPEG image View/Open
IMG_1141.JPG 5.161Mb JPEG image View/Open
IMG_1142.JPG 3.713Mb JPEG image View/Open
IMG_1143.JPG 4.076Mb JPEG image View/Open
IMG_1144.JPG 4.391Mb JPEG image View/Open
IMG_1145.JPG 3.364Mb JPEG image View/Open
IMG_1146.JPG 3.806Mb JPEG image View/Open
IMG_1148.JPG 2.795Mb JPEG image View/Open
IMG_1149.JPG 4.245Mb JPEG image View/Open
IMG_2821.jpg 1.574Mb JPEG image View/Open
IMG_2822.jpg 1.764Mb JPEG image View/Open
IMG_2823.jpg 1.883Mb JPEG image View/Open
IMG_2824.jpg 2.671Mb JPEG image View/Open
IMG_2825.jpg 1.636Mb JPEG image View/Open
IMG_2826.jpg 1.753Mb JPEG image View/Open
IMG_2827.jpg 1.477Mb JPEG image View/Open
IMG_2828.jpg 1.197Mb JPEG image View/Open
IMG_2829.jpg 2.546Mb JPEG image View/Open
IMG_2830.jpg 2.203Mb JPEG image View/Open
IMG_2831.jpg 2.107Mb JPEG image View/Open
IMG_2832.jpg 1.960Mb JPEG image View/Open
IMG_2833.jpg 2.085Mb JPEG image View/Open
IMG_2834.jpg 1.835Mb JPEG image View/Open
IMG_2835.jpg 2.037Mb JPEG image View/Open
IMG_2836.jpg 1.883Mb JPEG image View/Open
IMG_2837.jpg 1.545Mb JPEG image View/Open
IMG_2838.jpg 1.713Mb JPEG image View/Open
IMG_2839.jpg 1.736Mb JPEG image View/Open

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record